Písomná informácia pre používateľa

Prostakan forte

tablety

polotuhý extrakt plodu serenoy plazivej (Sabalis serrulatae fructus extractum) (10-14,3:1),
suchý extrakt koreňa pŕhľavy (Urtica dioica L., radix) (7,6-12,5:1)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Prostakan forte a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Prostakan forte
3. Ako užívať Prostakan forte
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Prostakan forte
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 1. Čo je Prostakan forte a na čo sa používa?

Prostakan forte je rastlinný liek určený dospelým mužom, ktorý obsahuje polotuhý extrakt plodu serenoy plazivej a suchý extrakt koreňa pŕhľavy. Pôsobí na tkanivo prostaty, na sliznicu močového mechúra a močovej rúry.  Prostakan forte sa používa na liečbu ťažkostí s močením v skorom štádiu nezhubného zväčšenia prostaty (štádium I. a II. podľa Alkena). Medzi príznaky patria časté močenie (najmä v noci), slabý alebo prerušovaný prúd moču, odkvapkávanie moču, naliehavé nutkanie na močenie a pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra. Ak sa počas užívania tohto lieku nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Liek je voľne predajný v lekárňach.
  Kúpiť online  
 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Prostakan forte

Neužívajte Prostakan forte
- ak ste alergický na extrakt plodu serenoy plazivej alebo koreňa pŕhľavy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak ste alergický na arašidy alebo sóju.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Prostakan forte, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa ťažkosti zhoršia alebo ak sa počas používania lieku objavia príznaky ako horúčka, kŕče a krv v moči, bolestivé močenie alebo zadržiavanie moču, je potrebné sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom.

Liek zlepšuje ťažkosti spôsobené zväčšením prostaty. Neovplyvňuje veľkosť prostaty. Odporúča sa preto pravidelná kontrola lekárom.

Deti a dospievajúci
Použitie Prostakanu forte nie je určené deťom a dospievajúcim.

Iné lieky a Prostakan forte
Vzájomné pôsobenie lieku Prostakan forte s inými liekmi nie je známe.

Bolo hlásených niekoľko prípadov podozrenia na vzájomné pôsobenie s warfarínom (liečivo na zníženie zrážavosti krvi), u ktorých sa pozorovali zvýšené hodnoty medzinárodného normalizovaného
pomeru (laboratórna hodnota informujúca o schopnosti krvi zrážať sa).

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Prostakan forte nie je určený ženám, preto sa jeho užívanie u žien počas tehotenstva a dojčenia netýka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neboli vykonané žiadne štúdie skúmajúce vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Prostakan forte obsahuje hydrogenovaný sójový olej
Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


3.  Ako užívať Prostakan forte?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 1 kapsula 2-krát denne každé ráno a večer (čo zodpovedá 2-krát denne 160 mg extraktu serenoy a 120 mg extraktu pŕhľavy). Aby sa zabránilo predčasnému rozpusteniu kapsuly, má sa kapsula užívať celá, nerozhryzená a zapiť plným pohárom vody.

Dĺžka liečby
Dĺžka liečby nie je časovo ohraničená.

Ak užijete viac Prostakanu forte, ako máte
Prostakan forte pacienti dobre znášajú. Príznaky predávkovania zatiaľ neboli hlásené.

Ak zabudnete užiť Prostakan forte
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je odporúčané v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete užívať Prostakan forte
Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. 

Nasledujúci zoznam vedľajších účinkov pozostáva zo všetkých reakcií, ktoré sa vyskytli počas liečby extraktom serenoy plazivej a extraktom pŕhľavy, vrátane reakcií pri vyššej dávke alebo dlhodobej liečbe.

Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledujúcej klasifikácii podľa častosti výskytu:

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté: žalúdočno-črevné ťažkosti, nauzea, vracanie, bolesť brucha (hlavne ak sa užíva nalačno)
Neznáme: pocit plnosti, pálenie záhy, plynatosť, hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: alergické kožné reakcie, napr. svrbenie, vyrážka, žihľavka

Poruchy imunitného systému
Neznáme: reakcie z precitlivenosti

Hlásenie vedľajších účinkov:
 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.  Ako uchovávať Prostakan forte

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.  

Nepužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Prostakan forte obsahuje

Liečivá sú:
Jedna kapsula obsahuje:

160 mg polotuhého extraktu plodu serenoy plazivej (Sabalis serrulatae fructus extractum) (10-14,3:1), extrakčné činidlo: etanol 90 % (m/m);
120 mg suchého extraktu koreňa pŕhľavy (Urtica dioica L., radix) (7,6-12,5:1), extrakčné činidlo: etanol 60 % (m/m).

Ďalšie zložky sú:
koloidný oxid kremičitý, hydrogenovaný sójový olej, tuhý tuk, sukcinylovaná želatína, glycerol 85 %, žltý oxid železitý E172, čierny oxid železitý E172, patentná modrá V E131.

Ako vyzerá Prostakan forte a obsah balenia
Prostakan forte sú zelené oválne kapsuly, liek sa dodáva v blistroch PVC/Al, v papierovej škatuli a s písomnou informáciou pre používateľa.

Veľkosti balenia: 60, 120 a 200 kapsúl.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Ulica 29. augusta 36/A
811 09 Bratislava 1
Tel.: +421-2/529 24 583
e-mail: info@schwabe.sk

www.schwabe.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2022.

Liek je voľne predajný v lekárňach.
  Kúpiť online  

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.